Σύστημα Προστασίας Μαγειρείων RFS-iSAFE

Γιατί RFS-iSAFE;

Τα Συστήματα Προστασίας Χοανών Επαγγελματικών Μαγειρείων που εγκαθίστανται στη χώρα μας, διέπονται από τις κάτωθι Διατάξεις:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • Οδηγία 2010/35/ΕΕ περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση
 • Οδηγία 2014/68/EE περί Εξοπλισμού υπό Πίεση

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 • 41449 Φ. 701.6/17.08.2009 Διαταγή Α.Π.Σ.
 • 61047 Φ. 701.6/27.11.2009 Διαταγή Α.Π.Σ.
 • 15/2014 Πυρ/κή Διάταξη (Φ.Ε.Κ. 3149/Β/24.11.2014)

Οι Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης αφορούν την ασφάλεια του εξοπλισμού.

Οι Διατάξεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος αφορούν την κατασβεστική ικανότητα του συστήματος.

Λόγω ελλείψεως Προτύπου Κατασκευής / Δοκιμής των συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα (όπως π.χ. το Πρότυπο ΕΝ3 που αφορά τους φορητούς πυροσβεστήρες), γίνονται αποδεκτά ΟΛΑ τα συστήματα που πληρούν τουλάχιστον τις ανωτέρω Διατάξεις.

Το σύστημα RFS-iSAFE που προτείνει η εταιρεία μας, όχι μόνο καλύπτει απόλυτα όλες τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά έχει προχωρήσει και ένα βήμα μπροστά:

Χωρίς καμμία υποχρέωση από την κείμενη Νομοθεσία, η κατασκευάστρια εταιρεία θέλησε να αξιοποιήσει το κύρος ενός Οργανισμού και για το λόγο αυτό ζήτησε από τον επίσημο Φορέα ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, να ελέγξει τον σχεδιασμό, τον τρόπο λειτουργίας και την κατασβεστική ικανότητα του συστήματος, πραγματοποιώντας δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο Κατασκευής NFPA 17A και το Πρότυπο Δοκιμών UL300, τα οποία ισχύουν για τις Η.Π.Α. και είναι τα μοναδικά που υπάρχουν στον κόσμο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ήταν απόλυτα επιτυχή και αποτυπώνονται σε σχετικό έγγραφο.

Το σύστημα RFS-iSAFE:

 • Είναι σχεδιασμένο για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία και φέρει κατασβεστικό υλικό κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας “F” (καμένα λάδια και λίπη), κατηγορίας “A” (στερεά κάυσιμα) & κατηγορίας “B” (υγρά καύσιμα).
 • Είναι πλήρως αυτόνομο και δεν εξαρτάται η λειτουργία του από παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Είναι ικανό να προκαλέσει πυρόσβεση σε περιοχές που σχετίζονται με το σύστημα εξαερισμού, όπως τους καπναγωγούς (ducts), το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), καθώς και σε βοηθητικές συσκευές περισυλλογής ελαίων. Επίσης είναι ικανό να προκαλέσει πυρόσβεση σε συσκευές μαγειρέματος, όπως φριτέζες, συσκευές γκριλ, καρβουνιέρες, συσκευή γύρου, εστίες, τηγάνια κλπ.
 • Είναι τύπου “pre-engineered”, έχει δηλαδή ήδη υπολογιστεί από τον κατασκευαστή του συστήματος η ελάχιστη και η μέγιστη απόδοση.
 • Πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ CE (97/23/ΕΚ) περί Εξοπλισμού υπό Πίεση και συνοδεύεται απαραιτήτως από τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.
 • Εγκαθίσταται και ελέγχεται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό.

Επιπλέον των ανωτέρω, το σύστημα RFS-iSAFE:

 • Eίναι κατασκευασμένο από εταιρεία που διαθέτει Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας κατά ISO 9001 με αναφορά σε αυτό την ικανότητα Σχεδιασμού και Κατασκευής Μονίμων Συστημάτων Πυρόσβεσης.
 • Διαθέτει πλήρες εγχειρίδιο Σχεδιασμού & Εγκατάστασης.
 • Χρησιμοποιεί κατασβεστικό υλικό που τυγχάνει της αποδοχής του από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος για τη χρήση του σε Αυτόματα Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής.
 • Το κατασβεστικό υλικό BIOVERSAL QF-r έχει τιμή Ph < 7,5/200C ώστε να μην επιφέρει καταστροφή των ανοξείδωτων επιφανειών, αλλά και να είναι ασφαλές για τα κράμματα ορείχαλκου. Είναι πλήρως οικολογικό, βιωδιασπάσιμο (μαζί με τα προϊόντα της καύσης) και έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί ως ακίνδυνο για την επαφή του με το ανθρώπινο δέρμα και ως μη ερεθιστικό για τα μάτια, από επίσημο φορέα. Επίσης διαθέτει καθαριστικές και απορρυπαντικές ιδιότητες.

 

Σύστημα: RFS-iSAFE
Κατασκευαστής: FORMULA
Σχεδιασμός: NFPA 17A, EN16282-7
Κατασβεστικό Υλικό: BIOVERSAL QF-R
Αποδοχή Κατασβεστικού Υλικού: 59948 Φ. 701.6 / 14-11-2013
Πιστοποίηση Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ): PV/A – R – 6377 / 28-05-2012
Πιστοποίηση 2014/68/EE (ex 97/23/ΕΚ) CE Πλήρους Συστήματος

 

Πατήστε εδώ για να εισέλθετε στην Εφαρμογή

 

 

 

Κατεβάστε τα σχετικά έντυπα 

 

100% Complete
 

Πολυμέσα