Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης

Τι είναι;

Ορίζεται το σύνολο των προδιαγεγραμμένων και οργανωμένων διαδικασιών και δράσεων, ως ένα σύστημα διαχείρισης μείωσης της τρωτότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του περιβάλλοντός του, για την αντιμετώπιση καταστάσεων διακινδύνευσης που προκαλούνται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους, συνήθως υπό συνθήκες (χρόνο και έκταση) μη ελεγχόμενες (κατάσταση έκτακτης ανάγκης), προκειμένου να περιορισθούν οι καταστροφικές συνέπειες σε ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές. Ουσιαστικά περιλαμβάνει την οργάνωση και την διαχείριση των πόρων (ανθρώπινων και υλικών) και των ευθυνών (καθορίζει διαδικασίες, αρμοδιότητες και υπευθύνους) για την αντιμετώπιση, με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, της φερόμενης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ετοιμότητα, την ανταπόκριση και την βραχεία αποκατάσταση, έναντι αυτής

 

 

Τι καλύπτει;

Φυσικά φαινόμενα και Ανθρωπογενείς ενέργειες – ανθρώπινη αμέλεια, όπως:

 • Σεισμοί, Πυρκαγιές και Πλημμύρες.
 • Βλάβες και Ανεπάρκειες κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Βλάβες και Ανεπάρκειες συστημάτων που δημιουργούν κίνδυνο (παραγωγική διαδικασία, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, κλιματιστικά, ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά κυκλώματα) 

Κακόβουλες ενέργειες, όπως:

 • Εμπρησμοί,
 • Αυτοσχέδιοι Εμπρηστικοί και Εκρηκτικοί Μηχανισμοί,
 • Κοινωνικές Αναταραχές, Βανδαλισμοί.

Τι εξασφαλίζει;

Το Σ.Ε.Α είναι ένα βασικό εργαλείο μέγιστης προτεραιότητας, για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής και επιχειρηματικής συνέχειας της εγκατάστασης και εξασφαλίζει στο μέτρο του δυνατού:

 •  την ασφάλεια των υπαλλήλων και των πελατών της εγκατάστασης, 
 • την ασφάλεια των υποδομών της εγκατάστασης και της περιοχής γενικότερα, 
 • την έγκαιρη και συντονισμένη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ., ΕΚΑΒ, Τ.Ο.,Γ.Γ.Π.Π κλπ.), 
 • την άμεση υποστήριξη των ειδικών συνεργαζόμενων συνεργείων, 
 • την προετοιμασία για τον χειρισμό των απαιτήσεων για πληροφορίες από τους πελάτες, το γενικό κοινό και τα Μ.Μ.Ε.

Χρειάζεται;

Η υποχρεωτικότητα σύνταξης και εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, πηγάζει και απορρέει από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων, 30 «Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης − Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου», 32 «Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας», 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» και 45 «Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος» του Νόμου 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) που κωδικοποιήθηκαν και κυρώθηκαν οι διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη χώρα μας και της Πυροσβεστικής Διάταξης 14/2014: «Οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των επιχειρήσεων − εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας» (ΦΕΚ 2434/Β/12-9-2014).

 

 

 
 
100% Complete